پیگیری درخواست
سیستم جامع امور مشترکین برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
بازگشت به صفحه اصلی
شروع اطلاعات درخواست نمایش مراحل درخواست نمایش آخرین مرحله درخواست افزودن مدرک تاییدیه افزودن مدرک بازیابی شماره پیگیری
مشترک محترم با توجه به اینکه ثبت درخواست شما در ادامه براساس شماره اشتراک/رمز می باشد در صورت عدم اطلاع از شماره رمز
اشتراک خودنسبت به تکمیل اطلاعات ذیل و دریافت شماره اشتراک/رمز اقدام نمایید
شناسه قبض اشتراک / رمز
حاصل عددی عبارت بالا را وارد نمایید: